دیدار و گفتگوی صمیمانه ریاست محترم دانشکده، معاون محترم پژوهشی و مدیر کلینیک خدمات تخصصی مدیریت با معاونت محترم پژوهشی دانشگاه به همراه ارائه گزارش و طرح مسائلی مرتبط با فعالیت‌های کلینیک